نیاز به جواز و نماینگیهیچ آگهیی در این دسته بندی وجود ندارد.