مجوز و نمایندگیجستجوی دقیق تر


واگذاری قرارداد انحصاری توزیع منظقه ای واردات دارو

واگذاری قرارداد انحصاری توزیع منظقه ای واردات دارو

این شرکت در نظر دارد قرارداد انحصاری واردات داروی خود (قرارداد انحصاری توزیع وواردات منطقه ای دارو تحت فرمت اتاق بازرگانی بین المللی با شرایط خاص)را ب..

نمايش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)