ساخت و پیمانکاری

در صورتی که سازنده و مجری هستید و احتیاج به پروژه یا زمین خاصی دارید گزینه نیاز به سازنده و مجری را انتخاب نمایید تا اگهی های مربوطه را ملاحضه نمایید

در صورتی که پروژه ای دارید یا زمین جهت ساخت و مشارکت در ساخت دارید گزینه نیاز به زمین و پروژه را انتخاب نمایید تا اگهی های سازندگان و پیمانکاران  را ملاحضه نمایید


جستجوی دقیق تر